ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

Moduł umożliwia obliczanie prowizji przedstawicieli handlowych, merchandiserów, akwizytorów oraz przewoźników przy uwzględnieniu wartości sprzedaży oraz terminu spływu należności. Moduł zawiera pełną gamę raportów pozwalających na analizę elementów wpływających na wysokość prowizji.

   Finanse

   Raporty

Empty section. Edit page to add content here.
Moduł dotyczy działań w zakresie zakupów umożliwiając m. in.:

 • pełną archiwizację dokumentów zakupu,
 • kontrolę zgodności dostaw towarów poprzez wykorzystanie komory przyjęć,
 • uchwycenie nieprawidłowości w zakresie dostaw, w tym: automatyczne przekazywanie towaru na magazyn reklamacji, automatyczne blokady partii towarów,
 • wycenę zakupionych towarów,
 • prowadzenie rozliczeń zakupów, mających na celu kontrolę prawidłowości dostaw towarów (poprzez porównanie wartości dokumentów handlowych z wartością związanych z nimi dokumentów magazynowych),
 • zmianę cen sprzedaży towarów znajdujących się na stanie poprzez ich przecenę,
 • prowadzenie analiz statystycznych zakupów.

Moduł obejmuje działania przedsiębiorstwa w zakresie składania zamówień od odbiorców, przy wykorzystaniu narzędzi ułatwiających ich optymalizację, a w szczególności:
 • pełną rejestrację zamówień,
 • automatyczne tworzenie otwartych dokumentów sprzedaży z zamówień,
 • tworzenie listy braków asortymentowych na podstawie zamówień otrzymanych drogą modemową.

Moduł zaprojektowany został w oparciu o zasadę maksymalnego skrócenia procesu sprzedaży oraz wystawiania faktur („szybkie wprowadzanie zlecenia sprzedaży”). Podczas tworzenia dokumentów sprzedaży system czerpie informacje z wielu ustawień (m.in. kartoteki, definicje dokumentów). Do zadań modułu należy w szczególności:
 • wystawianie i archiwizowanie dokumentów sprzedaży,
 • możliwość odrębnej organizacji pracy dla różnych działów sprzedaży,
 • obsługa zamówień klientów (oferty, zamówienia, potwierdzenia, WZ, faktury),
 • elastyczne grupowanie i klasyfikowanie kontrahentów i produktów,
 • generowanie not premiowych dla klientów za terminowość zapłat bądź wielkość obrotu,
 • wykorzystanie różnych systemów rabatowych (m.in.: rabaty automatyczne, obrotowe, dla producenta, na wybraną partię towarów, dla wybranych kontrahentów, na wybrane produkty, dla wybranych grup kontrahentów, na wybrane grupy towarów),
 • sugerowanie przez moduł rabatów oraz dopłat na podstawie zdefiniowanych algorytmów,
 • obliczanie i udzielanie rabatu obrotowego (uzależnienie rabatu od wartości zakupów dokonanych przez kontrahenta w poprzednich okresach oraz terminowej realizacji zapłat),
 • możliwość wprowadzenia szerokiego wachlarza kryteriów ograniczających sprzedaż dla wybranych kontrahentów w ujęciu asortymentowym,
 • bezpośredni dostęp do informacji o stanie limitu kredytu kontrahenta z możliwością zablokowania sprzedaży,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących skuteczności sprzedaży,
 • wszechstronne raportowanie w oparciu o historię sprzedaży z uwzględnieniem różnych parametrów analizy (kontrahent, producent, dostawca, akwizytor),
 • pełna obsługa urządzeń fiskalnych,
 • realizacja sprzedaży przy wykorzystaniu kodów kreskowych,
 • obsługa mechanizmu szybkiego podpowiadania towarów trudno zbywalnych.

Moduł ten służy do wspomagania prac związanych z przetargami. Głównym jego zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem, prowadzeniem, realizacją oraz archiwizacją zamówień przetargowych. W szczególności moduł umożliwia:
 • znaczne przyśpieszenie procesu tworzenia oferty przetargowej,
 • nadzór nad sprzedażą towarów z oferty przetargowej,
 • automatyczne tworzenie ofert,
 • kompletną historię przetargów,
 • dostęp do sumarycznych informacji o całym przetargu – kontrola zysku z przetargu,
 • użyteczne analizy,
 • automatyczne przeliczenia cenowo / rabatowo / walutowe,
 • automatyczne, półautomatyczne, ręczne tworzenie aneksów,
 • możliwość wykorzystania zamienników (nazw międzynarodowych/chemicznych),
 • ujęcie preferencji krajowych,
 • pełną komunikację z MS Office.

Empty section. Edit page to add content here.
Moduł umożliwia m.in.:
 • tworzenie dokumentów magazynowych (dokumentów przyjęcia oraz dokumentów wydania),
 • blokadę poszczególnych partii produktów,
 • określanie lokalizacji produktów,
 • śledzenie pojedynczych partii produktów,
 • automatyczne tworzenie komplementarnych przesunięć międzymagazynowych i międzysektorowych,
 • analizę poziomu zapasów,
 • definiowanie wielopoziomowej sieci dystrybucji,
 • obsługę wielu magazynów oraz sektorów w ramach magazynu (w tym specjalnych magazynów reklamacji, zniszczeń, wysokiego składowania itd.),
 • rezerwację stanów magazynowych,
 • analizy gospodarki magazynowej (m.in. ABC),
 • pełny przegląd aktualnych stanów magazynowych,
 • możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej w zakresie wybranych produktów oraz lokalizacji,
 • kompletną współpracę z systemami automatyzacji magazynu (transportery rolkowe, pojemniki, lokalizacje),
 • opis całkowitej przestrzeni magazynowej wraz ze śledzeniem lokalizacji, podpowiedzi wolnych lokalizacji w momencie zatowarowania.

Naczelnym zadaniem modułu jest ciągły i bezpośredni nadzór nad wszelkimi zapisami księgowymi, bieżącymi i historycznymi przedsiębiorstwa. Projekt modułu oparto o zasadę efektywnej automatyzacji (zawsze pod kontrolą użytkownika) księgowania niezależnie od liczby dokumentów oraz zasobów osobowych. Moduł pozwala na:
 • automatyczną obsługę kręgów kosztów,
 • emisję standardowych raportów i dokumentów zewnętrznych,
 • emisję sprawozdań finansowych,
 • analizę ekonomiczną i sprawozdawczość dla potrzeb kierownictwa,
 • możliwość połączenia z innymi systemami komputerowymi,
 • szybki dostęp do informacji w zakresie obrotów i zapisów na wybranym koncie syntetycznym lub analitycznym,
 • pełną automatyzację księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży oraz rejestrów bankowych i kasowych,
 • rejestrację wyciągów bankowych, raportów kasowych, poleceń księgowania,
 • automatyczne tworzenie planu kont w zakresie kont analitycznych kontrahentów,
 • automatyczne dekretowanie dokumentów systemu handlowego na podstawie wprowadzonych schematów księgowania,
 • automatyczne dekretowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych bez konieczności wprowadzania schematów księgowania,
 • wpływanie na rozrachunki za pomocą korekt rozrachunkowych,
 • dokonywanie automatycznych przeksięgowań miesięcznych oraz rocznych,
 • generowanie podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • otrzymywanie szczegółowych informacji dzięki rozbudowanym raportom dotyczącym dzienników, zapisów na kontach, sald, porównań systemu handlowego z systemem finansowo-księgowym,
 • wprowadzanie ręcznych poleceń księgowych.

Stronę rozliczeniową systemu PS 2000 stanowią następujące elementy programu:

Kasa
 • obsługa należności
 • obsługa zobowiązań
 • prowadzenie raportów kasowych
 • rejestracja wpłat i wypłat gotówki będących rozliczeniami dokumentów, przedpłatami
 • pozostałymi operacjami kasowymi
 • kompensaty należności
  i zobowiązań

Banki
 • obsługa należności
 • obsługa zobowiązań
 • wprowadzanie wyciągów z różnych rachunków bankowych
 • rejestracja wpłat i wypłat środków pieniężnych będących rozliczeniami dokumentów, przedpłatami, pozostałymi operacjami bankowymi
 • kompensaty rozrachunków

Rozrachunki
 • dostęp do historii rozrachunków różnych okresów
 • przeglądanie w przekroju należności, zobowiązań, rozrachunków wybranego
 • kontrahenta
 • bezpośredni dostęp do dokumentów zapłaconych oraz wszelkie informacje o ich spłacie
 • możliwość dokonywania kompensat rozrachunków
 • możliwość drukowania przelewów
 • możliwość przekazywania danych do systemu bankowości elektronicznej

Zaliczki
 • rejestracja zaliczek udzielanych pracownikom
 • rozliczanie zaliczek
 • kontrola prawidłowości rozliczenia zaliczek

Dają możliwość dostępu do bardzo szczegółowych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Raporty są pogrupowane wg informacji źródłowych.
Ich konfigurowalność umożliwia generowanie wielu przekrojowych zestawień. Łatwy dostęp do danych pozwala w szybki sposób uzyskać niezbędne informacje do podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych.

Moduł inwentaryzacji przeznaczony jest do wspomagania procesu inwentaryzacji stanów magazynowych w firmie. Umożliwia przeprowadzanie zarówno inwentaryzacji całościowych, jak
i częściowych. Ułatwia wprowadzanie danych wynikających ze spisu z natury, dzięki możliwości wydruku arkuszy spisowych oraz wyboru sposobu sortowania towarów. Generuje różnice pomiędzy ilościami pochodzącymi ze spisu, a ilościami znajdującymi się na stanie (w programie). Tworzy korekty poinwentaryzacyjne (odpowiednie dokumenty magazynowe) na podstawie zarejestrowanych różnic. Umożliwia prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do serii i daty ważności.

Moduł umożliwiający:

 • zapis w formie elektronicznej dokumentów sprzedaży w wymaganym przez odbiorcę formacie
 • wczytanie dokumentów zakupu zapisanych przez dostawcę w formie elektronicznej w odpowiednim formacie (możliwość taka znacznie przyspiesza rejestrację zakupu towarów)
 • pełną konfigurację generowanych formatów elektronicznych poprzez zastosowanie specjalizowanego metajęzyka
 • kontrolę poprawności zapisu danych na nośniku zewnętrznym

Moduł umożliwiający komunikację elektroniczną pomiędzy odbiorcą lub punktem sprzedaży. Pozwala na pobranie przez odbiorcę (punkt sprzedaży) aktualnej oferty dostawcy oraz złożenia na jej podstawie zamówienia przetwarzanego automatycznie przez system w fakturę sprzedaży. Jednocześnie klient może otrzymać potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z listą braków.

Podstawową zasadą wielooddziałowości on-line jest wyeliminowanie niedogodności związanych z rozproszeniem oddziałów bez względu na odległości pomiędzy nimi. Użytkownik w oddziale pracuje zawsze na danych aktualnych. Możliwy jest np. bezpośredni i natychmiastowy podgląd 100% aktualnych zapasów magazynowych z dowolnego oddziału. Kadra zarządzająca nie musi oczekiwać na dane ma do nich dostęp w układzie analitycznym (dokumenty), czy syntetycznym (raporty utworzone z zawsze aktualnych danych).