ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice
32 209 80 39

Co oferuje system?

   Zakupy

   Sprzedaż

   Przetargi

   Akwizycja

   Finanse

Naczelnym zadaniem modułu jest ciągły i bezpośredni nadzór nad wszelkimi zapisami księgowymi, bieżącymi i historycznymi przedsiębiorstwa. Projekt modułu oparto o zasadę efektywnej automatyzacji (zawsze pod kontrolą użytkownika) księgowania niezależnie od liczby dokumentów oraz zasobów osobowych. Moduł pozwala na:
 • automatyczną obsługę kręgów kosztów,
 • emisję standardowych raportów i dokumentów zewnętrznych,
 • emisję sprawozdań finansowych,
 • analizę ekonomiczną i sprawozdawczość dla potrzeb kierownictwa,
 • możliwość połączenia z innymi systemami komputerowymi,
 • szybki dostęp do informacji w zakresie obrotów i zapisów na wybranym koncie syntetycznym lub analitycznym,
 • pełną automatyzację księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży oraz rejestrów bankowych i kasowych,
 • rejestrację wyciągów bankowych, raportów kasowych, poleceń księgowania,
 • automatyczne tworzenie planu kont w zakresie kont analitycznych kontrahentów,
 • automatyczne dekretowanie dokumentów systemu handlowego na podstawie wprowadzonych schematów księgowania,
 • automatyczne dekretowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych bez konieczności wprowadzania schematów księgowania,
 • wpływanie na rozrachunki za pomocą korekt rozrachunkowych,
 • dokonywanie automatycznych przeksięgowań miesięcznych oraz rocznych,
 • generowanie podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • otrzymywanie szczegółowych informacji dzięki rozbudowanym raportom dotyczącym dzienników, zapisów na kontach, sald, porównań systemu handlowego z systemem finansowo-księgowym,
 • wprowadzanie ręcznych poleceń księgowych.

   Raporty